Your browser does not support JavaScript! آموزش رایگان برنامه نویسی در سینیور sinior - قسمت سیزدهم : توابع درPHP

برنامه نویسی حرفه ای را با سینیور آغاز کنیدورود کاربرانلینک دوستان

نويسنده :dmaonقسمت سیزدهم : توابع درPHP

توابع تعریف شده توسط کاربر

در کنار توابع از پیش تعریف شده PHP، ما نیز می توانیم توابع خودمان را ایجاد کنیم.

یک تابع، بلوکی از دستوراتی است که می توانیم هر قسمت از برنامه که خواستیم از آن ها استفاده کنیم. باید در نظر داشت که یک تابع، هنگامی که صفحه بارگذاری می شود فورا اجرا نمی شود. یک تابع زمانی اجرا می شود که فراخوانی شود.

ایجاد یک تابع در PHP

یک تابع با کلمه ی function شروع می شود :

نحوه ی نوشتن

function functionName() {
    code to be executed;
}

enlightenedنکته : نام تابع می تواند با یک حرف یا زیرخط شروع شود ولی نمی تواند با یک عدد شروع شود. نام توابع به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست. توصیه می شود که نام تابع را معادل کاری که انجام می دهد قرار دهید.

در مثال زیر ما یک تابع به نام writeMsg ایجاد کردیم. دستورات باید میان دو آکولاد باز وبسته نوشته شوند ({ و }). این تابع عبارت "!Hello world" را چاپ می کند. برای فراخوانی این تابع هم تنها باید نام تابع را بنویسیم :

function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // call the function
?>

خروجی :

Hello world! 

آرگومان ها در توابع PHP

اطلاعات از طریق آرگومان ها به توابع می رسند. یک آرگومان مانند یک متغیر است.

آرگومان ها بعد از نام تابع درون پرانتز مشخص می شوند. شما هر تعداد آرگومان که می خواهید می توانید اضافه کنید اما آن ها را باید با استفاده از کاما "," جدا نمایید.

در مثال زیر تابع با یک آرگومان به نام fname$ تعریف شده است. وقتی تابع familyName فراخوانی می شود، ما با استفاده از این آرگومان مقدار را به عنوان مثال Jani را به تابع می فرستیم : 

function familyName($fname) {
    echo "$fname Refsnes.
";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?> 

خروجی :

Jani Refsnes.
Hege Refsnes.
Stale Refsnes.
Kai Jim Refsnes.
Borge Refsnes. 

مثالی از تابعی با دو آرگومان :

function familyName($fname, $year) {
    echo "$fname Refsnes. Born in $year
";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>

خروجی :

Hege Refsnes. Born in 1975 
Stale Refsnes. Born in 1978 
Kai Jim Refsnes. Born in 1983  

 آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP

مثال زیر نشان می دهد که چطور از یک پارامتر پیشفرض استفاده کنیم. در صورتی که تابع setHeight بدون آرگومان فراخوانی شود مقدار پیشفرض برای آن در نظر گرفته می شود : 

function setHeight($minheight = 50) {
    echo "The height is : $minheight
";
}

setHeight(350);
setHeight(); // will use the default value of 50
setHeight(135);
setHeight(80);
?>

خروجی :

The height is : 350 
The height is : 50 
The height is : 135 
The height is : 80  

برگرداندن مقدار در توابع PHP

برای برگرداندن یک مقدار در PHP از دستور return استفاده می کنیم :

function sum($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "
";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "
";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>

خروجی : 

5 + 10 = 15
7 + 13 = 20
2 + 4 = 6 

enlightenedنکته :  تفاوت زیادی میان آرگومان و پارامتر وجود ندارد. در واقع متغیر یا مقداری که هنگام فراخوانی تابع استفاده می کنیم پارامتر نامیده می شود و مقدار یا متغیری که هنگام تعریف تابع استفاده می کنیم آرگومان نامیده می شود.

منبع :

http://www.w3schools.com/php/php_functions.asp

 برگرداندن مقدار در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP آرگومان ها در توابع PHP ایجاد یک تابع در PHP توابع تعریف شده توسط کاربر توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP آرگومان ها در توابع PHP ایجاد یک تابع در PHP توابع تعریف شده توسط کاربر توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools برگرداندن مقدار در توابع PHP آرگومان ها در توابع PHP ایجاد یک تابع در PHP توابع تعریف شده توسط کاربر توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP ایجاد یک تابع در PHP توابع تعریف شده توسط کاربر توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP توابع تعریف شده توسط کاربر توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP توابع درPHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP PHP Functions - Returning values PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP PHP Default Argument Value PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP PHP Function Arguments Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools PHP Default Argument Value PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP Create a User Defined Function in PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools PHP Function Arguments PHP Default Argument Value PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP PHP User Defined Functions PHP 5 Functions w3schools Create a User Defined Function in PHP PHP Function Arguments PHP Default Argument Value PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP PHP 5 Functions w3schools PHP User Defined Functions Create a User Defined Function in PHP PHP Function Arguments PHP Default Argument Value PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP w3schools PHP 5 Functions PHP User Defined Functions Create a User Defined Function in PHP PHP Function Arguments PHP Default Argument Value PHP Functions - Returning values توابع درPHP توابع تعریف شده توسط کاربر ایجاد یک تابع در PHP آرگومان ها در توابع PHP  آرگومان با مقدار پیشفرض در PHP برگرداندن مقدار در توابع PHP

مطالب مرتبط :

وارد سازی فایل ها در php5


دستور include یا require تمامی متن/کد/نشانه گذاری فایل مشخص شده را درون صفحه ای که از این دستورات استفاده کرده ایم، کپی می کند. این دستور به ما کمک می کند تا فایل های بسیار مفید خود را درون صفحه ی وب خود وارد کنیم. در این قسمت می خواهیم به بررسی این قابلیت بپردازیم، با ما همراه باشید

تاریخ و زمان در PHP


تابع ()date برای قالب دهی به تاریخ و زمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت می حواهیم به بررسی این قابلیت در زبان php بپردازیم، با ما همراه باشید

آرایه های چند بعدی در PHP5


در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه های چند بعدی در PHP5 بپردازیم، یا ما همراه باشید

مثالی از فرم کامل در PHP


در این قسمت نشان می دهیم که چگونه مقادیر ورودی ها را وقتی کاربر بر روی دکمه ثبت کلید می کند، نگهداری کنیم. با ما همراه باشید

معتبر سازی E-mail و URL


در این قسمت به شما نشان می دهیم که چگونه رایانامه ، آدرس و ... را در PHP معتبر سازی کنید.

فیلد های اجباری فرم ها


در این قمست به شما نشان می دهیم تا چگونه فیلد های اجباری بسازید و در صورت نیاز پیام هایی را برای نشان دادن خطا به کاربر ایجاد کنید. با همراه باشید

معتبر سازی فرم ها در PHP5


در این قسمت و قسمت بعدی شما با معتبر سازی داده ها در زبان PHP آشنا می شوید، با ما همراه باشید  

مدیریت فرم ها در PHP5


متغیر های سراسری GET_$  و POST_$ برای جمع آوری داده ها استفاده می شود. با ما همراه باشید

متغیر های سراسری در PHP


متغیر های سراسری یا Superglobal در نسخه ی 4.1.0 PHP معرفی شده اند، این متغیر ها در تمام ناحیه ها در دسترس می باشند. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این متغیر ها بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پانزدهم : مرتب سازی آرایه ها درPHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی مرتب سازی آرایه در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت چهاردهم : آرایه ها در PHP


با استفاده از آرایه ها می توان چندین مقدار را در حافظه ذخیره کرد. در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت سیزدهم : توابع درPHP


قدرت واقعی PHP از توابع آن می آید.PHP بیش از 1000 تابع از پیش ساخته شده دارد. در این قسمت می خواهیم به بررسی توابع و نحوه ی ایجاد توابع در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت دوازدهم : ساختار تکرارfor درPHP


با استفاده از این ساختار تکرارfor می توانید دستورات خود را با تعداد تکرار معین اجرا کنید. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت یازدهم : ساختار تکرار while در PHP


ساختار تکرار while یک بلوک مشخص از کدها را در صورتی که شرط مشخص شده true یا درست باشد اجرا می کند. در این قسمت می خواهیم به بررسی، آموزش و یادگیری این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید  

قسمت دهم : ساختار شرطی switch در PHP


switch برای انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط مختلف استفاده می شود. در این قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار شرطی بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت نهم : ساختارهای شرطی در PHP


ساختارهای شرطی برای انجام عملیات مختلف تحت شرایط مختلف بکار گرفته می شوند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ساختار های شرطی در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هشتم : عملگر ها در PHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی عملگر ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هفتم : ثابت ها در PHP


ثابت ها مانند متغیر هایی هستند که یکبار تعریف می شوند و قابل تغییر نیستند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ثابت ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت ششم : کار با رشته ها در PHP


یک رشته ترتیبی از کاراکتر ها است مانند "!Hello world". در این قسمت می خواهیم به بررسی رشته ها در زبان php  بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پنجم : انواع داده ها


متغیر ها می توانند انواع مختلفی از داده ها را ذخیره نمایند و انواع مختلف داده ها می توانند کار های مختلفی انجام دهند، در این بخش می خواهیم به بررسی انواع داده ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

نظری بدهید
نام و نام خانوادگي :
ايميل شما :
وبسايت شما :
نظر شما :
سوال امنيتي:
2+6=