Your browser does not support JavaScript! آموزش رایگان برنامه نویسی در سینیور sinior - قسمت پانزدهم : مرتب سازی آرایه ها درPHP

برنامه نویسی حرفه ای را با سینیور آغاز کنیدورود کاربرانلینک دوستان

نويسنده :dmaonقسمت پانزدهم : مرتب سازی آرایه ها درPHP

توابع مرتب سازی آرایه ها عبارتند از :

  • sort() - مرتب سازی صعودی آرایه ها
  • rsort() - مرتب سازی نزولی آرایه ها
  • asort() - مرتب سازی صعودی آرایه های انجمنی بر اساس مقادیرشان
  • ksort() - مرتب سازی صعودی آرایه های انجمنی بر اساس نام کلیدشان
  • arsort() - مرتب سازی نزولی آرایه های انجمنی بر اساس مقادیرشان
  • krsort() - مرتب سازی نزولی آرایه های انجمنی بر اساس نام کلیدشان

مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort

مثال زیر عناصر آرایه cars$ را به صورت صعودی بر اساس حروف الفبا مرتب می کند :

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>

خروجی :

BMW
Toyota
Volvo

مثال زیر عناصر آرایه numbers$ را به صورت صعودی بر اساس اعداد مرتب می کند :

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>

خروجی :

2
4
6
11
22 

مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort

مثال زیر عناصر آرایه cars$ را به صورت نزولی بر اساس حروف الفبا مرتب می کند :

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>

خروجی :

Volvo
Toyota
BMW

مثال زیر عناصر آرایه numbers$ را به صورت نزولی بر اساس اعداد مرتب می کند :

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>

خروجی : 

22
11
6
4
2

مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort

مثال زیر عناصر آرایه انجمنی را به صورت صعودی بر اساس مقدار مرتب می کند :

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>

خروجی : 

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43

مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort

مثال زیر عناصر آرایه انجمنی را به صورت صعودی بر اساس کلید مرتب می کند :

 <?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>

خروجی : 

Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43
Key=Peter, Value=35

مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort

مثال زیر عناصر آرایه انجمنی را به صورت نزولی بر اساس مقدار مرتب می کند :

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?> 

خروجی :

 Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37
Key=Peter, Value=35

مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort

مثال زیر عناصر آرایه انجمنی را به صورت نزولی بر اساس کلید مرتب می کند :

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>

خروجی :

Key=Peter, Value=35
Key=Joe, Value=43
Key=Ben, Value=37 

منبع :

http://www.w3schools.com/php/php_arrays_sort.asp 

 مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort مرتب سازی آرایه ها درPHP PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort PHP 5 Sorting Arrays w3schools مرتب سازی آرایه ها درPHP مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort w3schools PHP 5 Sorting Arrays مرتب سازی آرایه ها درPHP مرتب سازی صعودی آرایه با تابع ()sort مرتب سازی نزولی آرایه با تابع ()rsort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()asort مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید با تابع ()ksort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقدار با تابع ()arsort مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید با تابع ()krsort

مطالب مرتبط :

وارد سازی فایل ها در php5


دستور include یا require تمامی متن/کد/نشانه گذاری فایل مشخص شده را درون صفحه ای که از این دستورات استفاده کرده ایم، کپی می کند. این دستور به ما کمک می کند تا فایل های بسیار مفید خود را درون صفحه ی وب خود وارد کنیم. در این قسمت می خواهیم به بررسی این قابلیت بپردازیم، با ما همراه باشید

تاریخ و زمان در PHP


تابع ()date برای قالب دهی به تاریخ و زمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت می حواهیم به بررسی این قابلیت در زبان php بپردازیم، با ما همراه باشید

آرایه های چند بعدی در PHP5


در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه های چند بعدی در PHP5 بپردازیم، یا ما همراه باشید

مثالی از فرم کامل در PHP


در این قسمت نشان می دهیم که چگونه مقادیر ورودی ها را وقتی کاربر بر روی دکمه ثبت کلید می کند، نگهداری کنیم. با ما همراه باشید

معتبر سازی E-mail و URL


در این قسمت به شما نشان می دهیم که چگونه رایانامه ، آدرس و ... را در PHP معتبر سازی کنید.

فیلد های اجباری فرم ها


در این قمست به شما نشان می دهیم تا چگونه فیلد های اجباری بسازید و در صورت نیاز پیام هایی را برای نشان دادن خطا به کاربر ایجاد کنید. با همراه باشید

معتبر سازی فرم ها در PHP5


در این قسمت و قسمت بعدی شما با معتبر سازی داده ها در زبان PHP آشنا می شوید، با ما همراه باشید  

مدیریت فرم ها در PHP5


متغیر های سراسری GET_$  و POST_$ برای جمع آوری داده ها استفاده می شود. با ما همراه باشید

متغیر های سراسری در PHP


متغیر های سراسری یا Superglobal در نسخه ی 4.1.0 PHP معرفی شده اند، این متغیر ها در تمام ناحیه ها در دسترس می باشند. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این متغیر ها بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پانزدهم : مرتب سازی آرایه ها درPHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی مرتب سازی آرایه در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت چهاردهم : آرایه ها در PHP


با استفاده از آرایه ها می توان چندین مقدار را در حافظه ذخیره کرد. در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت سیزدهم : توابع درPHP


قدرت واقعی PHP از توابع آن می آید.PHP بیش از 1000 تابع از پیش ساخته شده دارد. در این قسمت می خواهیم به بررسی توابع و نحوه ی ایجاد توابع در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت دوازدهم : ساختار تکرارfor درPHP


با استفاده از این ساختار تکرارfor می توانید دستورات خود را با تعداد تکرار معین اجرا کنید. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت یازدهم : ساختار تکرار while در PHP


ساختار تکرار while یک بلوک مشخص از کدها را در صورتی که شرط مشخص شده true یا درست باشد اجرا می کند. در این قسمت می خواهیم به بررسی، آموزش و یادگیری این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید  

قسمت دهم : ساختار شرطی switch در PHP


switch برای انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط مختلف استفاده می شود. در این قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار شرطی بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت نهم : ساختارهای شرطی در PHP


ساختارهای شرطی برای انجام عملیات مختلف تحت شرایط مختلف بکار گرفته می شوند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ساختار های شرطی در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هشتم : عملگر ها در PHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی عملگر ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هفتم : ثابت ها در PHP


ثابت ها مانند متغیر هایی هستند که یکبار تعریف می شوند و قابل تغییر نیستند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ثابت ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت ششم : کار با رشته ها در PHP


یک رشته ترتیبی از کاراکتر ها است مانند "!Hello world". در این قسمت می خواهیم به بررسی رشته ها در زبان php  بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پنجم : انواع داده ها


متغیر ها می توانند انواع مختلفی از داده ها را ذخیره نمایند و انواع مختلف داده ها می توانند کار های مختلفی انجام دهند، در این بخش می خواهیم به بررسی انواع داده ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

نظری بدهید
نام و نام خانوادگي :
ايميل شما :
وبسايت شما :
نظر شما :
سوال امنيتي:
2+5=